✦อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค (Network)

ระบบอินเตอรเ์น็ต

 อินเตอร์เน็ตเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งรวบรวมขอ้ มูลในดา้ นต่างๆ และ มีการใหบ้ ริการในหลายรูปแบบ เช่น ไปรษณียอ์ ิเลค็ โทรนิค (E-mail), การสนทนาทาง

เครือข่าย (MSN, ICQ), เวบ็ , การโอนถ่ายแฟ้ มขอ้ มูล (FTP), การเล่นเกมส์ออนไลน์ (Ragnarok),การเขา้ชมเวบ็ไซต์(Web) 

Coolอุปกรณ์เชื่อมต่อ

WiFi Router แบ่งกันได้เป็นกี่ประเภท
1. WiFi Router แบบที่สามารถเชื่อมต่อสายแลนได้และสามารถสามารถปล่อยสัญญาณได้พร้อมกันด้วย WiFi Router แบบนี้จะต้องเสียบปลั๊กใช้ไฟบ้านด้วย
2. Pocket WiFi แบบนี้เป็น WiFi Router เป็นตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบพกพา ที่ไม่ต้องเสียบไฟบ้านตลอดเวลา เพราะมีแบตเตอรี่ในตัว ซึ่งในบางค่ายเป็นการนำซิม 3G มาใส่แล้วแปลงสัญญาณ 3G เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลย

WiFi Router มีหน้าที่อะไร
WiFi Router มีหน้าที่ช่วยกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ทำให้ทั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

Visitors: 119,851